Stadgar


Öckerö Norra Ö Råd

Förslag till

STADGARFör Öckerö Norra Ö-råd, med hemort i Öckerö kommun, presenterade vid årsmöte 2015-02-18.


Allmänna bestämmelser


#1. Föreningens namn

Föreningens namn är Öckerö Norra Ö-råd.


#2. Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att verka för Öckerö Norras bästa samt att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma angelägenheter för norra delen av ön Öckerö. Hit hör även frågor som är gemensamma för Öckerö kommuns invånare.

Synpunkter från föreningens medlemmar förmedlas i en dialog med kommunen via föreningens styrelse. Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.


#3. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöte och styrelse.


#4. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets-och räkenskapsår skall omfatta tiden 1januari - 31 december.


#5. Rätt att företräda föreningen.

Styrelsen företräder föreningen.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.


Föreningens medlemmar


#6. Medlemskap

Var och en som fyllt sexton år och antingen är folkbokförd i den del av Öckerö som av föreningen definieras som Öckerö Norra, eller äger fastighet inom samma område utan att vara folkbokförd där, äger rätt att bli medlem i föreningen.


#7. Medlemsavgift

Medlemsavgift beslutas av årsmötet.


#8. Utträde

Den som vägrat att följa föreningens stadgar eller i övrigt fullgöra sin skyldighet gentemot föreningen kan uteslutas ur föreningen efter beslut i styrelsen. Den som uteslutits ur föreningen eller frivilligt utträtt äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar eller egendom.Årsmöte och extra årsmöte


#9. Tidpunkt, kallelse

Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker genom kungörelse på föreningens hemsida i vilken anges de frågor som skall behandlas. Kungörelsen anslås i förenklad form på platser inom ö-rådsområdet. Båda publiceras senast 14 dagar före årsmötet.
#10. Rösträtt på årsmötet.

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.


#11. Ärenden vid årsmötet.

Vid föreningens årsmöte skall behandlas:

a.Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

b.Godkännande av mötets kungörande och kallelse

c.Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

d.Revisorens berättelse över styrelsens förvaltning

e.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

f.Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år

g.Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1-2 år

h.Val av 1revisor och 1 ersättare för en tid av 1-2 år

i.Val av 1 ledamot och 1 ersättare till valberedningen för en tid av 1-2 år.

j.Fastställande av medlemsavgift

k.Frågan om arvode till styrelsens ledamöter och revisor


#12. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen, revisor eller minst en tiondel av medlemmarna finner det erforderligt och skriftligen påkallar detta med angivande av skälen härför. Kallelse sker på samma sätt som till ett ordinarie årsmöte.


Styrelsen


#13. Styrelsens sammansättning, beslutsmässighet, åligganden m m

Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 6 och högst 8 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva styrelsen begärt det.

Beslut bör som regel inte fattas i frågor som inte upptagits i kallelsen.

Vid styrelsens sammanträde förs protokoll. Protokollet justeras av vald justerare.

Styrelsen har sitt säte på Öckerö i Öckerö kommun.

Det åligger styrelsen att:

a.Verkställa av årsmötet fattade beslut

b.Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

c.Ansvara för och förvalta föreningens medel

d.Lämna uppgift till valberedningen om vilka medlemmar som skall avgå

e.Tillställa revisorn föreningens räkenskaper samt förbereda årsmötetÖvriga funktioner


#14. Valberedningen

Valberedningen består av 1 ledamot och 1 ersättare. Ordinarie ledamot är sammankallande.

Valberedningen lämnar förslag till årsmötet på ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och revisorer.


#15. Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.Övrigt


#16. Medlemsmöte

Utöver ordinarie årsmöte kan styrelsen kalla till medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till medlemsmöte om en tiondel av medlemmarna skriftligen så begär.

De regler som gäller för kungörande av årsmöte skall tillämpas på motsvarande sätt när ett medlemsmöte skall äga rum.


#17. Rösträtt

Vid ett årsmöte eller ett medlemsmöte har varje medlem en röst. Medlem som inte betalt avkrävd årsavgift äger inte rösträtt. Vid lika röstetal skall den mening som ordförande biträder bli föreningens beslut.

All röstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs.


#18. Föreningens upplösning

Föreningen skall upphöra med sin verksamhet om så beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa medlemsmöten skall vara det ordinarie årsmötet.


#19. Föreningens tillgångar

Har beslut fattats om att föreningen skall upphöra med sin verksamhet, skall samtidigt avgöras hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Dessa skall dock alltid gå till ändamål som främjar Öckerö kommuns bästa.


#20. Stadgetolkning och stadgeändring

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum.
Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia