Hem


Öckerö  Ö Råd

Årsmötet för Öckerö ö-råd uppskjutet tills vidarePga situationen med det nya Corona viruset Covid-19 skjuter vi tills vidare årsmötet på framtiden. Vi Planerar att kunna genomföra ett möte i mitten av april. Återkommer inom kort med information om lokal, datum och tid.Om du är intresserad av örådets verksamhet, kanske vill engagera dig eller bara veta mer vad vi gör;
kontakta då ordförande Gabriel Altby 0708-732338 eller gabriel@altby.seSamtliga boende på Öckerö inbjudes till Årsmöte i Ö-rådet.Tid: 17 Mars 2020 kl 18.30
Plats: Stora salen på Solhöjden


Efter årsmötets formella del informerar kommunalrådet
Jan Utbult (KD) om aktuella händelser i kommunen.
Tillfälle till frågor ges.


30 min före mötets början kommer aktuella handlingar att
finnas tillgängliga.
Här finner du bland annat kontaktuppgifter till styrelsen i Öckerö öråd, samt viss annan info. 

Sidan är under uppbyggnad.


Du kan även hitta oss på facebook, www.facebook.com/ockeroorad Inlaga från Öckerö Ö-råd till ärende Diarienummer SB 0008/17

Öckerö Ö-råd vill, med anledning av byggplaner inom badplatsområdet i Hjälvik, lämna ett antal synpunkter samt framställa vissa frågor.


Planerna har presenterats på samråd varvid tydligt framkom att ett stort antal boende i kommunen är kraftfullt emot den nu förevisade planen vad gäller huskropparnas ytstorlek, höjd, estetiska utformning och placering. Även personer boende utanför kommunen men som frekvent besöker badplatsen visar bestörtning och förtvivlan över den planerade förändringen.Synpunkter

1.Området är idag ett stycke tämligen orörd natur som skänker en känsla av att komma ut i det fria. Inte bara badande utan människor som promenerar på slingan njuter av omgivningarna. En byggnation av nu planerat utseende skulle dominera miljön och totalt ta bort känslan av att vara ute i naturen. Besökare vid badplatsen kommer troligen istället att uppleva obehag av att känna sig iakttagna från boende i komplexet.

2.Byggnadens storlek samt att den kommer att ligga nära vägen och ha en avsevärd höjd kommer att "privatisera" miljön. Att befinna sig nära en så imponerande huskropp kommer  att upplevas som om man gör intrång på privat område vid passage.


Båda dessa intryck; dominerande och privatiserade har tidigare i KF protokoll 2015 klart  uttalats skall undvikas vid framtida byggnation.


3.Avstånd till vårdcentral, livsmedelsbutik, systembolag och busshållplats torde innebära att boende i det nu planerade komplexet inte kommer att kunna gå till sitt mål eller en ens till närmaste busshållplats ca 750 m bort dvs inte nyttja kollektivtrafik. Viljan att nyttja Flexlinjen till busshållplatsen medför en planering och obekvämlighet som förmodligen många vill undvika. Utan tvekan kommer istället ärenden att företas med eget fordon vilket kommer att öka trafiken. Detta inom ett badplatsområdet där inte minst barn kommer att röra sig fritt och säkerligen inte alltid under lekens gång vara uppmärksamma på förekomst av bilar. 


Avståndet till all form av service och som följd av detta en ökad trafik inom ett badplatsområde är ett starkt skäl att inte bebygga området med hus för 55+ och kanske  inte alls.


4.Enda tillfarten till Hjälvik är via Norgårdsvägen. Denna väg är redan idag hårt trafikerad med t ex skakningar inomhus i fastigheter längs vägen. Skulle dessutom planer för byggnation i Norra Brevik realiseras kommer trafiksituationen att förvärras. I området förekommer dessutom ofta sportevenemang varvid trafiken kraftigt ökar. Samma ökning kan ses under vackra sommardagar då antalet badande ofta blir stort.

Der finns inte heller längs hela vägens sträckning GC-väg vilket ytterligare ökar risken för olyckor.


Trafikutredning för närområdet (inte bara påverkan på väg 155) är nödvändig innan vidare planering av byggnation sker. Situationen är inte sådan att trafiklösningar kan komma "längs resans gång" vilket har uttryckts av kommunpolitiker


Frågor

ASedan 1949 finns på del av den nu gällande tomtmarken tillstånd för att uppföra hotell/pensionat av en mindre storlek, av ritningar att döma ca 8x12 m samt 6 m högt. På var sida om tomten finns parkområde/allmän platsmark utmärkta. Dessutom är byggrätten på själva tomten starkt begränsad då huskroppen är omgiven av s k prickmark vilken har restriktioner för nyttjande.

Tanken hos dåvarande beslutsfattare verkar ha varit att möjliggöra uppförande av en diskret byggnad, omgiven av grönytor och som väl smälte in i omgivningarna. Den tanken borde överförts till dagens planer


De två omgivande markområdena har sedermera försålts/avtalats bort med exploatör. Denne vill hårdexploatera den befintliga marken genom byggnation i stort sett ut till samtliga markavgränsningar. Utformningen av konceptet följer en redan färdig mall och är inte på något vis anpassad till den miljö som finns i Hjälvik.


Enligt PBL 8 KAP 9#  skall "byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-eller landskapsbilden och till natur-och kulturvärden på platsen."

 

Fråga: varför har inte en föreslagen byggnation anpassats till den befintliga omgivningen ? En arkitekt hade kunnat rita ett boende som kunnat smälta in i omgivningen och med en storlek och utformning som t o m kunnat upplevas positivt av människor. Ett färdigt koncept sparar naturligtvis kostnader för exploatören men detta koncept i Hjälvik kommer att bryta med natur och tidigare bebyggelse på ett störande vis


B.Landskapet runt detaljplanetomten klassa med höga naturvärden. Detaljplanen från 1949 och även planbeskedet 2014 talar om hotell-och restaurangverksamhet. En sådan affärsverksamhet är tillfällig, delvis säsongsbetonad, vilket i mindre utsträckning skulle belasta intilliggande skyddsvärda områden.

Ett permanent boende med 100-talet personer kommer att på ett helt annat sätt innebära nyttjande/ slitage på dessa skyddsvärda områden


Fråga: finns planerade åtgärder för att säkerställa information/riktlinjer på hur dessa skyddsvärda områden får användas ?


C.Hänvisningen till undantaget 5 i strandskyddsbestämmelserna , området "behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området", uppfattar Ö-rådet kunna tolkas på ett helt annat sätt.

Det allmänna intresset är snarare att behålla området i sitt nuvarande skick till glädje för badande, promenerande och besökande allmänhet ! Viss kan ett seniorboende placeras på annan plats, kanske t o m borde placeras på annan plats med närhet till service av olika slag, förslagsvis inom nya Öckerö Centrum.


Fråga: delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning om vilket intresse som bör prioriteras

 

D.Vid andra ärenden i kommunen där bygglovsansökan innehållit pool har kommunens Va-enhet meddelat att poolen inte får fyllas med kommunalt vatten.


Fråga: hur ställer sig Va-enheten till fyllnad av planerad pool inom seniorboendet ? Skall poolen möjligtvis fyllas med havsvatten ? Behövs inte i sådana fall tillstånd ?


E.Området tangerar en tänkt gräns för Yttre Skärgården enligt kommunens kulturmiljö-program. Denna gräns är inte en exakt uppritad linje enligt vad Ö-rådet kan läsa sig till. Under alla omständigheter är området beläget i en känslig, kustnära del av ön Öckerö och borde omfattas av samtliga de hänsyn som skall tas i sådana områden, till gagn för naturen, människor och deras upplevelser av omgivningen. Sådana hänsyn finns i angivna i #2 PBL och i 4 KAP MB.


Fråga: hur motiverar kommunen insatser avvikande från krav om särskild hänsyn i kustnära områden, den så kallade Yttre Skärgården


Avslutningsvis vill Öckerö Ö-råd påpeka att det främst är den okänsliga, avvikande utformningen och storleken av de föreslagna byggnaderna som vi inte ser positivt på. En annan planlösning gällande dessa faktorer och en bättre anpassad arkitektonisk utformning som bättre passar in i miljön skulle kunna uppföras.
Öckerö 2017-09-19


För Öckerö Ö-råd............................

Kerstin Sterner

OrdförandeNibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia